Stichting Rechtswinkel Hilversum

 

Voorwoord bij het jaarverslag 2015

 

Inleiding

De rechtswinkel, al ruim veertig jaar gevestigd in Hilversum, behoeft geen nadere introductie. Veel inwoners weten inmiddels dat er in Hilversum een rechtswinkel is, waar ze met hun juridische vragen naar toe kunnen. De rechtswinkel kent dan ook veel vaste klanten. Als zuinige organisatie beschikken wij als sinds mensenheugenis over hetzelfde registratiesysteem en zo kunnen wij volgen hoe vaak men gebruik maakt van onze diensten. Het feit, dat men met enige regelmaat langs komt, betekent immers dat men vertrouwen heeft in onze hulp en adviezen en dat men dus goed geholpen wordt. Deze conclusie wordt bevestigd door wat onze cliŽnten ons ook regelmatig vertellen. Men is blij dat er een instantie is, die belangeloos hun casus beoordeelt en daarover adviseert. Behalve een kleine bijdrage is men niets verschuldigd en men krijgt een objectief advies hoe te handelen.

 

CliŽnten†††

Voor heel veel cliŽnten van onze rechtswinkel zijn brieven van overheidsinstanties, dagvaardingen, deurwaardersexploten lastig te lezen en te doorgronden. Men realiseert zich wel dat men geacht wordt iets te betalen, maar wat er werkelijk in de brief van een deurwaarder staat, is voor velen abracadabra. Tel daarbij op dat veel mensen de neiging hebben om bij officiŽle stukken als een struisvogel te reageren Ė de kop in het zand Ė en het wordt duidelijk, dat er vaak pas op het laatste moment in paniek naar de rechtswinkel wordt gerend. Dankzij de goede relatie, die de rechtswinkeliers met de piketadvocaten hebben opgebouwd, is het gelukkig vaak nog mogelijk om op het laatste moment een advocaat in te schakelen, waardoor de paniek enigszins kan worden weggenomen. Dat wil niet zeggen, dat het probleem altijd opgelost kan worden, maar er kan wel voor adequate juridische hulp gezorgd worden.

Wij hebben de stellige overtuiging, dat wij voor heel veel instanties Ė gemeente, politie of maatschappelijk werk Ė als een soort achterwacht fungeren.† Ziet men zelf geen kans om de cliŽnt te helpen, dan wordt er al snel naar ons doorverwezen. Dit vinden wij geen probleem, mits dit geen afschuiven betekent. Wij constateren dat dit echter nog wel eens het geval is.

De rechtswinkeliers echter nemen elk probleem en elke cliŽnt serieus en proberen de voorgelegde casus tot het onderliggende juridische probleem te herleiden om zo tot een juiste advisering of verwijzing te komen.

 

Financien

In 2015 werd een klein verlies geleden. Wij kunnen dit nog opvangen, maar moeten hier wel scherp op blijven letten.

 

Adviezen

Het afgelopen jaar bedroeg het aantal adviezen 778 en dit was een daling van 10,6% ten opzichte van vorig jaar. De reden hiervoor is onduidelijk., maar er komt steeds meer concurrentie van ombudsmannen, rechtsbijstandsverzekeraars en allerlei organisaties die telefonisch adviezen† verstrekken. Ook wordt het internet veel geraadpleegd. En het gebeurt steeds vaker, dat men ons als een instantie beschouwt, waar je een second opinion kunt vragen. De vele informatie die je overal kunt vergaren ,wekt tegelijkertijd †veel onzekerheid op.

In 2015 nam het aantal ontslagzaken af en ook werden er minder vragen gesteld op het gebied van het arbeidsrecht. Voorts was er minder echtscheidingsproblematiek. De reden voor deze afname is niet duidelijk.

Opvallend was echter dat er een toename was van vragen op het gebied van het consumentenrecht en op het gebied van het huurrecht. Ondanks het feit dat er minder cliŽnten geweest zijn, nam het absolute aantal vragen niet af.

Ook was een grote toename te constateren van problemen die betrekking hadden op het sociale verzekeringsrecht.

In 78 % van de gevallen kunnen de medewerkers de casus zelf afdoen en behoeft er niet te worden verwezen.

Net als vorig jaar komt ongeveer 75 % van de cliŽnten uit Hilversum.

 

 

 

Medewerkers.

In een maatschappij waar iedereen het steeds drukker heeft en waar men steeds langer moet werken, omdat de AOW-leeftijd verhoogd wordt, is het niet eenvoudig om vrijwilligers te vinden, die zich voor langere tijd aan een organisatie willen verbinden. Op deze ontwikkeling is onze rechtswinkel echter een uitzondering. Het kost ons al bestuur geen enkele moeite juridisch geschoolde vrijwilligers te vinden. Wij beschikken over †medewerkers die al bijna 30 jaar aan onze rechtswinkel verbonden zijn en in sommige gevallen de AOW-leeftijd al hebben bereikt, pas afgestudeerde juristen die zich melden en bereid zijn om naast hun veeleisende eerste baan, het werk bij de rechtswinkel erbij te blijven doen en bachelor studenten die in het kader van hun mastersopleiding praktijkervaring willen opdoen.. Al deze medewerkers hebben ťťn ding gemeen: zij vinden het allemaal zo vreselijk leuk om met mensen van verschillend pluimage om te gaan en om hun vaak boeiende casussen aan te horen. Tel daarbij op dat het telkens weer een grote uitdaging is om ŗ la minute een antwoord te vinden op de gestelde vraag en het is duidelijk, dat van de combinatie van deze factoren een grote aantrekkingskracht uitgaat.

 

Wel blijft het zaak om de kennis van de medewerkers up-to-date te houden. Wij hebben het afgelopen jaar ťťn van onze advocaten bereid gevonden om ons in het erfrecht bij te scholen en ook voor 2016 staan weer bijscholingsavonden op het programma.

De goede relatie die onze rechtswinkel heeft met die van Baarn, heeft ertoe geleid, dat ook de medewerkers uit Baarn voor deze avonden uitgenodigd worden.

 

Het bestuur hecht aan een goede verstandhouding tussen de diverse groepen medewerkers, ook omdat cliŽnten niet altijd op dezelfde dag terug komen en de medewerkers dan† moeten voortborduren op het eerder gegeven advies van een medewerker uit een andere groep en heeft daarom het afgelopen jaar een etentje georganiseerd voor alle medewerkers en piketadvocaten.

 

Advocaten.

Net als de medewerkers zijn ook onze advocaten van onschatbare waarde voor het functioneren van de rechtswinkel. Zij immers kunnen hun praktijkervaring inbrengen en zo de medewerkers terzijde staan. Hun aanwezigheid in de rechtswinkel werkt ontegenzeglijk drempelverlagend voor de cliŽnten, die nog vaak opzien tegen een advocaat.

 

Conclusie

Onze conclusie luidt dan ook, dat wij ons als bestuur gelukkig mogen prijzen met al deze enthousiaste vrijwilligers Ė medewerkers en advocaten - , die hun vrije tijd willen geven aan het belangeloos terzijde staan van de cliŽnten. Het feit dat de gemeente Hilversum† ons door de jaren heen onverminderd financieel steunt, benadrukt het belang dat er aan het bestaan van een rechtswinkel in Hilversum gehecht wordt. Deze steun komt niet alleen ten goede aan de cliŽnten van de rechtswinkel, maar is ook een blijk van waardering richting vrijwilligers. De gemeente immers onderschrijft hiermee het belang van de door hen verleende juridische hulp.

 

 

 

Hilversum,†† april 2016

 

 

Het bestuur van Stichting Rechtswinkel Hilversum,

 

Mevr. mr. C.C. de Jong-Smit

Mevr. mr. F.M. SuŽrs

Mr. M.F. Mooibroek

Mr. A.W. Nauta

P.C. Tonningen